Algemene voorwaarden

Artikel 1; Definities

 1. Senza leuk & lekker, gevestigd in Heerhugowaard, wordt aangeduid als verkoper.
 2. De koper wordt aangeduid als consument.
 3. Partijen zijn koper en verkoper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt de koopovereenkomst tussen partijen bedoeld.

Artikel 2; Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen door of namens verkoper.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Senza behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Artikel 3; Betaling

 1. De volledige koopsom moet altijd meteen helemaal betaald worden.

Artikel 4; Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Wordt het product niet binnen de tijd bepaald, dan vervalt de aanbieding.
 2. De prijs bestaat uit koopprijs excl. btw en eventuele andere overheidsheffingen, behalve als dat anders is aangegeven.
 3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 5; Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Senza gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6; Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (terugsturen).
 2. De consument kan het herroepingsformulier van verkoper gebruiken.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil houden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en redelijkerwijze in de originele verzendverpakking retourneren, conform de door ondernemer verstrekte duidelijke instructies. Deze zijn te vinden op de site onder het kopje ‘verzenden & retourneren’. Hierbij zijn de kosten voor het terugzenden voor de koper.

Artikel 7; Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper

Artikel 8; Onderzoek en reclames

 1. Beoordelingen/reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde producten moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de producten schriftelijk door de koper, bij de verkoper worden ingediend.
 2. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen van verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Klachten met betrekking op een bepaald product hebben geen invloed op andere producten bij diezelfde overeenkomst.

Artikel 9; Levering

 1. Koper is verplicht om de zaken af te nemen op het moment dat de producten worden afgeleverd.
 2. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 3. Een door verkoper opgegeven termijn is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 4. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk hebben afgesproken.
 5. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 10; Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, Dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval omstandigheden waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge van de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd. Zoals bijvoorbeeld; ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, brand, bedrijfsbezetting, aardbeving, pandemie, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Ook verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen volgens verkoper voldoen
 4. Als zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 11; Gegevensbeheer 

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Senza, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Senza. Senza houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 2. Senza respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. Senza maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 12; Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden bij de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is de klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 13; Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Senza en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij Senza er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.